Zostaw swoją wiadomość:


Zostaw swoją wiadomość:


Usługi logistyczne - zestaw startowy

Zestaw startowy skierowany jest dla tych, którzy zaczynają swoją przygodę z własną działalnością i potrzebują powierzchni magazynowej obsługiwanej przez doświadczonego operatora logistycznego.

Jednocześnie na wczesnym etapie rozwoju nie posiadają dużych środków na inwestycję. Powierzchnia magazynowa jest jednym z kluczowych kryteriów otrzymania licencji na obrót alkoholem.

Przypadki utraty zezwolenia

 

Ustawa przewiduje przypadki, w których zezwolenie na obrót hurtowy alkoholem jest obligatoryjnie cofane przez ministra właściwego ds. gospodarki lub marszałka województwa. Ma to miejsce, w przypadku gdy: - przedsiębiorca nie przestrzega warunków określonych w art. 94 pkt 3, 4 i 7 ustawy;

- przedsiębiorca wprowadza do obrotu napoje alkoholowe pochodzące z nielegalnych źródeł; - doszło do popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie; -  przedsiębiorca przedstawił fałszywe dane w oświadczeniu o wartości sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych w ostatnim roku kalendarzowym; - wydano orzeczenia wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo wobec osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem; - przedsiębiorca zlecał, na podstawie umów, prowadzenie obrotu hurtowego napojami alkoholowymi innym przedsiębiorcom.

Minister właściwy ds. gospodarki lub marszałek województwa może (nie musi) cofnąć zezwolenie w przypadku: - nieprzestrzegania przez przedsiębiorcę warunków określonych w art. 94 pkt 1, 2, 5, 6, 8 i 9; -  powtarzającego się zakłócania porządku publicznego w miejscu obrotu. Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie, może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie nie wcześniej niż po upływie trzech lat od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu.

Zezwolenie wygasa z mocy prawa w przypadku:

- likwidacji przedsiębiorstwa lub zawiadomienia o zaprzestaniu prowadzenia obrotu hurtowego napojami alkoholowymi; - upływu terminu ważności zezwolenia; - zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej. W ostatnim z wymienionych przypadków przedsiębiorca ma prawo do złożenia wniosku do ministra właściwego ds. gospodarki lub marszałka województwa o wydanie zezwolenia z określeniem terminu na wyprzedaż posiadanych zapasów napojów alkoholowych. Termin ten nie może być dłuższy niż sześć miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia.

 

18.07.2017

Zapisz się do Newslettera

PRO-LOG

Najświeższe informacje dotyczące rynku alkoholowego