Zostaw swoją wiadomość:


Zostaw swoją wiadomość:


Usługi logistyczne - zestaw startowy

Zestaw startowy skierowany jest dla tych, którzy zaczynają swoją przygodę z własną działalnością i potrzebują powierzchni magazynowej obsługiwanej przez doświadczonego operatora logistycznego.

Jednocześnie na wczesnym etapie rozwoju nie posiadają dużych środków na inwestycję. Powierzchnia magazynowa jest jednym z kluczowych kryteriów otrzymania licencji na obrót alkoholem.

Magia zawieszonej akcyzy

Magia zawieszonego poboru akcyzy

Przepisy systemu podatkowego Unii Europejskiej wymagają, aby państwa członkowskie w zakresie struktury i stawek podatku akcyzowego dla wyrobów akcyzowych, stosowały określony dla poszczególnych wyrobów poziom minimalny wysokości podatku. Państwa członkowskie mogą jednak zawsze ustalić i stosować w oparciu o własną politykę fiskalną wyższe stawki akcyzy. W niektórych krajach mogą mieć również zastosowanie dodatkowe przepisy typu:

małym browarom ( produkującym maksymalnie 200 tys. hektolitrów piwa rocznie) i gorzelniom (produkującym maksymalnie 10 hektolitrów czystego alkoholu rocznie) może przysługiwać zniżka do wysokości 50 proc. standardowej stawki akcyzowej;

drobni producenci wina ( produkujący poniżej 1 tys. hektolitrów rocznie) również mogą uzyskać zniżki bądź zwolnienia: nie trzeba płacić podatku akcyzowego od wyrobów domowych nieprodukowanych do celów handlowych z wyjątkiem napojów spirytusowych;

obniżone stawki akcyzy mogą mieć zastosowanie do wina i napojów fermentowanych o zawartości alkoholu do 8,5 proc. objętościowych.

Takie rozwiązanie kwestii kształtowania poziomu stawek podatku akcyzowego powoduje, że w Unii Europejskiej występuje duże zróżnicowanie wysokości obciążeń fiskalnych dla poszczególnych wyrobów akcyzowych. Dodatkowo, w celu wypełnienia kryterium minimalnego poziomu opodatkowania, Polska podobnie jak inne państwa członkowskie, które nie przyjęły wspólnej waluty, zmuszona jest do corocznego przeglądu poziomu opodatkowania wyrobów akcyzowych w zależności od obowiązującego na dany rok kursu euro w stosunku do waluty krajowej i ewentualnej korekty stawek akcyzy.

Unijne przepisy dotyczące akcyz nie mają zastosowania w następujących regionach UE:

Wyspy Kanaryjskie, Wyspy Normandzkie, Wyspy Alandzkie, Wyspa Helgoland, terytorium Büsingen, Ceuta, Melilla, Livigno, Campione d'Italia, włoska część jeziora Lugano.

W niektórych przypadkach stawki akcyzy ustalane są w oparciu o stawki w innym kraju np.:

Firmy z Monako muszą płacić francuską akcyzę, a te z San Marino muszą płacić włoskie stawki podatku akcyzowego.

Kiedy należy zapłacić podatek akcyzowy?

Istnieje zasadnicza różnica między okresem, kiedy produkt zaczyna podlegać akcyzie, a terminem jej zapłaty.

Większość produktów zaczyna podlegać akcyzie, gdy tylko zostaną wyprodukowane lub zaimportowane do UE. Ale w praktyce płatność akcyzy może być odroczona do momentu, gdy produkt zostanie „dopuszczony do konsumpcji". To znaczy wtedy, gdy produkty nie podlegają już przepisom o zawieszeniu poboru akcyzy. Jeśli produkty objęte akcyzą zostaną zniszczone lub utracone jeszcze przed ich dopuszczeniem do obrotu z powodu nieprzewidzianych okoliczności lub katastrofy naturalnej, opłacenie akcyzy nie jest wymagane.

Na osoby, które chciałyby zostać importerami win, czeka wiele przykrych niespodzianek. Koszty banderolowania nie są wcale największą przeszkodą. Największym zaskoczeniem są czas i złożoność procedur akcyzowych.

Najwięksi importerzy mają własne składy celne z procedurą odroczonej płatności, która pozwala im na znaczne obniżenie kosztów całego procesu sprowadzania win do Polski, a także daje niezwykłą przewagę rynkową ze względu na podniesienie płynności finansowej. Akcyzę mogą bowiem płacić 25 dni po wysłaniu towaru na półki sklepowe, co nierzadko oznacza, że finansują ją z pieniędzy ze sprzedaży wina konsumentom.

Mniejsze firmy nie tylko muszą wysyłać banderole do producentów za granicę w specjalnej procedurze przesyłkowej, ale też tracą czas na ręczne banderolowanie produktów, co niejednokrotnie trwa kilka lub kilkanaście dni.

„Z uwagi na złożoność procedur akcyzowych wielu małych i średnich importerów zwraca się do nas o pomoc ponieważ dajemy im możliwość sprowadzania towaru bezpośrednio do składu, banderolowania na miejscu oraz płacenia akcyzy dopiero 25 dni po wyjechaniu towaru ze składu do sklepów” – tłumaczy Remigiusz Zdrojkowski, Dyrektor Zarządzający firmy XBS PRO-LOG.

Taki model współpracy zmniejsza barierę rozwoju dla małych i średnich importerów ponieważ pozwala na  lepsze zaplanowanie procesu importu alkoholu – skrócenia i uproszczenia procesu banderolowania oraz obniżenia kosztów logistyki towaru, a także podwyższenia płynności finansowej poprzez odroczoną płatność akcyzy.

 

Minimalne poziomy są określone w następujących aktach prawa Unii Europejskiej:

dyrektywa Rady 92/84/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie zbliżenia stawek podatku akcyzowego dla alkoholu i napojów alkoholowych,

dyrektywa Rady 2011/64/UE z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie struktury oraz stawek akcyzy stosowanych do wyrobów tytoniowych,

dyrektywa Rady 2003/96/WE w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej.

W ustawie w art. 89, art. 93-97 oraz art. 99 oraz art. 105 określone zostały stawki akcyzy dla wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych.

Aktualnie obowiązujące stawki akcyzy na niektóre wyroby akcyzowe i samochody osobowe wynoszą w przypadku:

alkoholu etylowego – 5.704,00 zł/1 hl 100% vol.,

piwa - 7,79 zł od 1 hektolitra za każdy stopień Plato gotowego wyrobu,

wina - 158,00 zł/1 hl gotowego wyrobu,

 

Opracowanie: firma XBS PRO-LOG.S.A

www.pro-log.com.pl

 

22.03.2018

Zapisz się do Newslettera

PRO-LOG

Najświeższe informacje dotyczące rynku alkoholowego