Zostaw swoją wiadomość:


Zostaw swoją wiadomość:


Usługi logistyczne - zestaw startowy

Zestaw startowy skierowany jest dla tych, którzy zaczynają swoją przygodę z własną działalnością i potrzebują powierzchni magazynowej obsługiwanej przez doświadczonego operatora logistycznego.

Jednocześnie na wczesnym etapie rozwoju nie posiadają dużych środków na inwestycję. Powierzchnia magazynowa jest jednym z kluczowych kryteriów otrzymania licencji na obrót alkoholem.

Walne ZgromadzenieOGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 

PRO-LOG SPÓŁKA AKCYJNA 

[ zwołanie Zgromadzenia ] 

Zarząd PRO-LOG S.A. z siedzibą w PRO-LOG spółka akcyjna z siedzibą w Pruszkowie, ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków - wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000408511, (zwana dalej również „Spółką”), działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402¹ §1 oraz art. 402² k.s.h., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również „Zgromadzeniem” lub „NWZ”) na dzień 18 stycznia 2016 roku, na godzinę 11:00 w lokalu Kancelarii Notarialnej Maciej Biwejnis & Paweł Orłowski Kancelaria Notarialna s.c. przy ul. Chłodna 15 w Warszawie. 

[ porządek obrad ] 

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący: 

1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3) Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie:
- ilości członków Zarządu (§ 13 Statutu);
- zasad reprezentacji Spółki przez Zarząd (§ 17 Statutu);
- ilości członków Rady Nadzorczej oraz sposobu ich powoływania (§ 21 Statutu);
5) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania dotychczasowych oraz powołania nowych członków Rady Nadzorczej Spółki
6) Zamknięcie obrad.


Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRO-LOG S.A.
zwołanego na dzień 18 stycznia 2016 roku 

UCHWAŁA nr __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „PRO-LOG Spółka Akcyjna” z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Na Przewodniczącego Zgromadzenia w głosowaniu tajnym wybrano jednogłośnie Pana [l], który oświadczył, że wybór
przyjmuje.-------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA nr ___
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „PRO-LOG Spółka Akcyjna” z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Stosownie do art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „PRO-LOG Spółka Akcyjna” z siedzibą w Pruszkowie uchwala, co następuje: 
§ 1
Walne Zgromadzenie Spółki zmienia § 13 Statutu Spółki w ten sposób, iż nadaje mu następujące nowe brzmienie:
„1.Zarząd Spółki składa się z dwóch członków.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
3. Członków zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.”
§ 2
Walne Zgromadzenie Spółki zmienia § 17 Statutu Spółki w ten sposób, iż nadaje mu następujące nowe brzmienie:
„Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.”
§ 3
Walne Zgromadzenie Spółki zmienia § 21 Statutu Spółki w ten sposób, iż nadaje mu następujące nowe brzmienie:
„1.Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, iż do czasu gdy akcjonariuszem większościowym spółki będzie spółka Pro Log Distrybucja sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie trzech członków Rady Nadzorczej powołuje Pan Jean Francois Faucher zaś jednego członka Rady Nadzorczej powołuje Pan Dariusz Jarmiński.
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.”

UCHWAŁA nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „PRO-LOG Spółka Akcyjna” z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki
Stosownie do art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „PRO-LOG Spółka Akcyjna” z siedzibą w Pruszkowie odwołuje dotychczasowych członków Rady Nadzorczej oraz powołuje w skład Rady Nadzorczej:

Zapisz się do Newslettera

PRO-LOG

Najświeższe informacje dotyczące rynku alkoholowego