Zostaw swoją wiadomość:


Zostaw swoją wiadomość:


Usługi logistyczne - zestaw startowy

Zestaw startowy skierowany jest dla tych, którzy zaczynają swoją przygodę z własną działalnością i potrzebują powierzchni magazynowej obsługiwanej przez doświadczonego operatora logistycznego.

Jednocześnie na wczesnym etapie rozwoju nie posiadają dużych środków na inwestycję. Powierzchnia magazynowa jest jednym z kluczowych kryteriów otrzymania licencji na obrót alkoholem.

Jak uprościć obowiązek oznaczania napojów alkoholowych?

Obowiązkiem oznaczania znakami ak­cyzy podlegają alkohole wymienione w załączniku nr 3 do Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym. W praktyce dotyczy to większości alkoho­li, zaczynając od cydru przez wino, a koń­cząc na whisky. Ustawodawca narzuca ten obowiązek na podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą.

Dotyczy to między innymi podmiotów do­konujących nabycia wewnątrzwspólnotowe­go, jak i importerów alkoholi z krajów spoza Unii Europejskiej. Dodatkowo ustawa do­kładnie wskazuje, kiedy wyroby akcyzowe, podlegające obowiązkowi oznaczania zna­kami akcyzy, powinny być nimi prawidłowo oznaczone. W zdecydowanej większości przedsiębiorcy mający obowiązek ich nało­żenia, pozyskane wcześniej banderole wy­syłają do producenta lub innego podmiotu posiadającego siedzibę poza terenem na­szego kraju, najczęściej nie zastanawiając się, czy istnieje alternatywa. W większości państw UE papierowe banderole nie są sto­sowane. Zatem nakładanie polskich znaków akcyzy jest uciążliwym i niechcianym zaję­ciem. Nic zatem dziwnego, że uczestnikom tego procesu oznaczanie znakami akcyzy kojarzy się jako czasochłonny i kosztowny proces. Chcąc działać w odpowiedniej skali, importerzy oraz dystrybutorzy zmuszeni są zatrudniać wyspecjalizowanych pracowni­ków, którzy zajmują się pozyskiwaniem, roz­liczaniem, prowadzeniem ewidencji banderol oraz szeregiem innych związanych z tym te­matem czynności. Osoby te, powinny także posiadać niezbędne doświadczenie we współpracy z organami administracji pań­stwowej. Każdy inny podmiot, który chce rozpocząć import alkoholi na własny rachu­nek, po zapoznaniu się z podstawowym ak­tem prawnym określającym organizację ob­rotu wyrobami akcyzowymi, jakim jest Ustawa o podatku akcyzowym, najczęściej dopiero w tym momencie odkrywa, że towa­rzyszy jej kilkadziesiąt rozporządzeń oraz aktów wykonawczych. Mnogość przepisów skutecznie zniechęca go do rozpoczęcia przygody z samodzielnym zakupem alkoholi poza granicami Polski. Zrezygnowany, naj­częściej wraca do swojego dotychczasowe­go dostawcy będąc przekonany, że ten, jako jedyny posiada unikalne umiejętności oraz „licencję na import”. Czy zatem należy po­rzucić marzenia o samodzielnym zakupie al­koholi poza terenem RP? Analizując przepi­sy, najprostszym rozwiązaniem wydaje się skorzystanie z usług składu podatkowego1 prowadzonego przez profesjonalnego ope­ratora logistycznego. Podmiot chcący rozpo­cząć przygodę selekcjonowania i kupowania ciekawych alkoholi poza terenem RP, może to uczynić po spełnieniu wyłącznie kilku wa­runków: musi posiadać ważne zezwolenie na sprzedaż lub obrót hurtowy alkoholem2; wybrany dostawca z terenu UE musi mieć dostęp do systemu EMCS i możliwość wy­słania alkoholu w procedurze zawieszenia akcyzy3; skład podatkowy, z którym podpi­sze umowę, musi wyrazić zgodę na przyjęcie dostawy. Po przeprowadzeniu transakcji kupna może pozostałe czynności zlecić pod­miotowi posiadającemu zezwolenie na pro­wadzenie składu podatkowego. Jeżeli pro­wadzący taki skład dostarcza kompleksowe rozwiązania logistyczne, powinien móc za­pewnić między innymi: organizację transpor­tu; obsługę celną; składowanie alkoholi bez konieczności zapłaty podatku akcyzowego tak długo, jak towar przebywa w jego skła­dzie podatkowym; nałożenie znaków akcyzy, potocznie zwanych banderolami; umiesz­czenie etykiet w języku polskim; kalkulację oraz zapłatę należnego podatku akcyzowe­go; dostawę towaru. Decydując się na kom­pleksową obsługę, przedsiębiorca po zaku­pie towaru na własny rachunek oczekuje na gotowy do sprzedaży produkt. Towar może być dla niego dostępny najczęściej po kilku dniach roboczych od przyjęcia dostawy do składu podatkowego. W tym czasie może skupić się na prowadzeniu swojego biznesu nie tracąc czasu na szereg specjalistycznych czynności. Cały czas jest właścicielem towa­ru. Nie zawiera żadnych dodatkowych transak­cji handlowych, co jest koniecznością, jeżeli ko­rzysta z tzw. technicznego importera. Po nałożeniu znaków akcyzy w składzie podatko­wym oraz rozliczeniu należnego podatku akcy­zowego, produkt może być wprowadzony wprost do obrotu. Takie podejście znacząco ułatwia, a także przyspiesza konieczny do prze­prowadzenia proces występujący pomiędzy za­kupem napojów alkoholowych, a momentem udostępnienia ich do sprzedaży. Co ważne, po­zostawia także na prowadzącym skład podat­kowy odpowiedzialność za wykonane przez niego czynności.

Przypisy:

1 Zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym, skład podatkowy jest miejscem, w którym okre­ślone wyroby akcyzowe są: produkowane, ma­gazynowane, przeładowywane lub do którego wyroby te są wprowadzane, lub z którego są wy­prowadzane – z zastosowaniem procedury za­wieszenia poboru akcyzy.

2 Zezwolenie, o którym mowa w Ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

3 System Przemieszczania oraz Nadzoru Wy­robów Akcyzowych EMCS (Excise Movement and Control System). Komputerowy system wy­korzystywany do przemieszczania wyrobów ak­cyzowych w procedurze zawieszenia poboru ak­cyzy (bez zapłaconego podatku akcyzowego), w obrocie wewnątrzwspólnotowym pomiędzy Państwami Członkowskimi UE oraz przemiesz­czania ww. wyrobów na terytorium Wspólnoty Europejskiej w ramach eksportu i importu. Stoso­wanie systemu do obsługi ww. przemiesz­czeń jest obowiązkowe. Uczestnikami systemu są podmioty dokonujące przemieszczeń wyro­bów akcyzowych w procedurze zawieszenia po­boru akcyzy wewnątrz UE.

 

Artykuł opracowany przez Remigiusza Zdrojkowskiego został opublikowany w kwietniowym wydaniu magazynu Rynki Alkoholowe

07.12.2017

Zapisz się do Newslettera

PRO-LOG

Najświeższe informacje dotyczące rynku alkoholowego